Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Publikace / Glosář pojmů / P

P

PARANOIDNÍ SYNDROM

Jeho základní charakteristikou je vztahovačnost. Postižený si interpretuje realitu způsobem, který vede k pocitu ohrožení a křivdy. Časté jsou pocity pronásledování. Syndrom je málo specifický, je součástí klinického obrazu mnoha chorob, častý je při abusu psychostimulancií (kokain, amfetamin, pervitin) Porucha je významná zvláště tehdy, má-li psychotickou hloubku, kdy pocit ohrožení může vést k agresivnímu chování a útokům vůči okolí.Ve slangu uživatelů drog se často používá termín „stíha“.
Viz také pervitin

PARTNERSKÁ TERAPIE

Forma speciální psychoterapie, která se zaměřuje na partnerskou dvojici a její problémy. Jejím cílem je pomoci partnerské dvojici zvládnout závažné konflikty a krizové situace, dosáhnout vzájemného souladu při uspokojování potřeb obou partnerů. Postupy partnerské terapie mohou mít prvky rodinné terapie i individuální terapie. Z hlediska rodinné terapie se pár jeví jako systém, z hlediska individuální terapie jako interakční společenství dvou lidí. Existují různé koncepce partnerské terapie, které se mezi sebou liší v tom, jak chápou podstatné příčiny a patogenezi partnerských obtíží a jaké metodické postupy v léčení používají. V současné době patří k nejvlivnějším koncepcím přístup dynamický, behaviorální, humanistický, komunikační, transakční, racionální a systémový. Různé teoretické přístupy mají společný předpoklad, že každé partnerství má za základ vědomou nebo nevědomou dohodu, která určuje to, co má kdo ve vztahu vykonávat, jaká očekávání má splňovat a jak za to bude odměněn. Ve všech případech také platí, že terapeut nesmí vytvořit koalici s jedním z partnerů. Podle jednotlivých případů se musí rozlišovat, zda bude považováno za terapeutický úspěch pokračování partnerství nebo rozchod.

PASIVNÍ KOUŘENÍ

Vdechování tabákového nebo konopného kouře jinak než aktivním kouřením se nazývá „pasivní“ nebo „nedobrovolné“ kouření a tento kouř je označován jako tabákový kouř v prostředí. Dvěma zdroji tohoto kouře v prostředí jsou jednak kouř vycházející do vzduchu přímo z hořícího tabáku mezi jednotlivými potaženími (šluky) a za druhé kouř vydechovaný kuřáky. Přímý kouř z cigarety tvoří hlavní složkou kouře v prostředí a obsahuje mnohem vyšší koncentraci nikotinu, amoniaku, benzenu, kysličníku uhelnatého a různých karcinogenů než kouř vydechovaný. Značné množství výzkumů nyní dokazuje, že pasivní kouření průkazně ohrožuje zdraví. Ve vzrůstajícím počtu zemí je uzákoněn zákaz kouření na veřejných prostranstvích, pracovištích a místech zábavy, např. v restauracích.
Viz také nikotin , tabák

PATOLOGICKÉ HRÁČSVÍ

V MSN-10 diagnostická jednotka z okruhu návykových a impulzivních poruch. Běžně, ale s odbornými výhradami, ztotožňována s pojmem gambling.
Má následující charakteristiky:
1) Časté opakované epizody hráčství dominují v životě na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků.
2) Postižení popisují intenzívní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí.
3) Trvale se opakující hráčství, které pokračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky, jako je zchudnutí, narušené rodinné vztahy a rozkol osobního života.
Viz také gambling

PCP - FENYLCYKLIDIN, "ANDĚLSKÝ PRACH"

Psychoaktivní látka s účinkyna centrální nervový systém,s budivými, bolest tlumícími a halucinogenními účinky.Tato látka byla zavedena do klinické medicíny jako disociativní anestetikum,ale její užívání bylo zakázáno kvůli častému výskytu syndromu sestávajícího se ze ztráty orientace, neklidu a zmatenosti.PCP lze relativně levně a jednoduše vyrobit a od sedmdesátých let se užívá jako nepovolená droga. Látky s podobnými účinky jsou dexoxadrol a ketamin. Přinepovoleném užívání se PCP bere orálně, intravenózně, nebo se šňupe, nejčastěji se však kouří. Obvyklá dávka je 5-15 mg.Účinky se začnou projevovat přibližně 5minut po užití a vrcholí po 30 minutách. Na začátku nastupuje euforie, pocit tepla, brnění, vznášení se a „klidné izolace/odloučení“.Mohou se vyskytnout sluchové a vizuální halucinace, nebo změněné vnímání těla, zkreslené vnímání času a prostoru, „klam, blud“a rozpad myšlení. Přidružené neurologické a fyziologické reakce souvisí s dávkováním a zahrnují zvýšení krevního tlaku,grimasování,zvýšení potivosti,hypotermie, kóma, rozšířené nereagující zřítelnice, snížená citlivost vnímání bolesti, svalová ztuhlost atd. Účinky PCP trvají zpravidla 4-6 hodin, ale někdy trvá iněkolik dní a déle, než některé z nich zcela vymizí.Během „dojezdu“ se může vyskytnout sebedestrukčnínebo násilné jednání. Byly zaznamenány poruchy vnímání, delirium a poruchy nálad, způsobené PCP. Stejně jako v případě hlaucinogenů není prokázáno, zda jsou takové poruchy způsobeny účinkem drogy, nebo zda jde o pre-existujícízranitelnost či dispozici.

PEER PROGRAMY

Metoda primární prevence, založená na využíváníosob stejného věku (při peer programech v ČR obvykle o několik let starší vrstevníci), případně stejného zázemí ke vzdělávání či jinému ovlivnění cílové skupiny.Např. výběr člena vrstevnické skupiny ve škole,který je vyškolen, aby předával protidrogové informace svým kamarádům nebo využívání aktivních uživatelů drog k vzdělávání ostatních uživatelů v tom, jak omezit nebo snížit užívání drog, příp. jak je užívat bezpečněji.K výběru těchto „peerů“ se používají různé metody, většinou ale výběr odpovídá oceňování/mínění všech členů příslušné „peer“ skupiny.„Peeři“pracují tak, že posilují„zdravé“normy, mínění a chování uvnitř vlastní vrstevnické/peer skupiny a odmítají ty „nezdravé“.

PERVITIN, METAMFETAMIN

N-methyl amfetamin, látka ze skupiny amfetaminů. U nás nejrozšířenější, nejvíce užívaná stimulační droga, označovaná běžně jako pervitin (slangově piko, peří, perník, péčko). Téměř vždy také u nás vyrobená domácími „vařiči“ z léků (většinou volně prodejných, proti nachlazení) obsahujících pseudoefedrin (např. NurofenStopgrip, Modafen, Disophrol, Rinopront, dříve Solutan), nebove velkém z efedrinu.Prodává se ve formě bílého prášku, někdy mírně dohněda nebo růžova zbarveného příměsí jódu použitého při výrobě.V ČR je obvykle distribuován v podobě „psaníček“ – prášek je zabalen do obdélníčku poskládaného papíru. Obvyklá dávka je 100 mg, účinky a rizika – viz amfetamin. V poslední době je metamfetamin hojně vyráběn a užíván i v jiných zemích, např. v USA jako „Ice“ nebo Holandsku pod obecným označením „Speed“.

Více >>

PEYOTL (PEYOTE)

Nařezané a usušené plátky (buttons) z různých druhů katusů (Lophophora williamsiii, Anhalonium lewinii) s halucinogenním účinkem. Peyotl pochází z Chihuahanské pouště, hlavně z její části Rio Grande Valley v jižním Texasu a směrem na jih až ke státu San Luis Potosi v Mexiku.Psychoaktivní látkou peyotlu je meskalin, obvyklá dávka je 300 - 500 mg, účinky trvají 8-9 hodin. V některých státech U.S.A. je užívání peyotlu legální a je legitimní součástí náboženských obřadů Native American Church. Jsou to právě kaktusové pupeny, se kterými je možné se v největší míře setkat na černém drogovém trhu.

PILOTNÍ STUDIE

Pokusné ověřenímetody výzkumu nebo intervence (příp. obojího),které se probíhá před začátkem celé studie na malé části předpokládaného vzorku,aby došlo k vyzkoušení přiměřenosti navrhovaných postupů.

PODANÉ RUCE

Občanské sdružení Podané ruce (dále jen SPR) -dříve Nadace Podané ruce – jedna z nejstarších a největších NGO v ČR v oblasti prevence a léčby závislostí (založena v r.1992).V současnosti SPR působí ve čtyřech krajích České republiky a provozuje 14 samostatných zařízení: terapeutickákomunita, AT ordinace, denní stacionář, doléčovací centrum, 5 kontaktních center (čtyři z nich provozují program terénní práce), samostatný terénní program v Brně aprogramy práce ve vězeňství. SPR vyvíjí činnost také v oblasti primární prevence a vzdělávání.

POLYMORFNÍ UŽÍVÁNÍ

POPŘENÍ (DENIAL)

Patří mezi obranné mechanismy. Popření spočívá v odmítání zjevných skutečností o sobě nebo o druhých lidech. Cílem je vyhnout se konfrontaci s nepřijatelnou realitou. Může jít o vědomou obranu (racionalizace) nebo o obranu nevědomou (vytěsnění) Rodiče například dlouhou dobu nevidí jednoznačné projevy závislosti u svého dítěte nebo alkoholik popírá evidentní obtíže spojené s nadměrnou konzumací alkoholu.

POPTÁVKA (DEMAND)

Ekonomický termín, který charakterizuje trh pro jednotlivé produkty. V termínu se počítá s potenciálními zákazníky a jejich potřebami a kapacitouopatřit si tento produkt. V souvislosti s nelegálními drogami je pojem „poptávka“ běžněji používán v širším smyslu, na úrovni zájmu o užití nelegální drogy v konkrétní společnosti či komunitě, nejenom ve smyslu nákupu. V ekonomickém smyslu trh nelegálních drog má některé důležité podobnosti s trhem legálních produktů. Například ceny jsou značně ovlivněny poměrem nabídky (supply)a poptávky. Převis nabídky Nízká dodávka se důsledně vztahuje k poptávce vyššími cenami a naopak.

PORADENSTVÍ (COUNSELLING)

Činnost (často týmová) zaměřená na řešení problémů klienta a zároveň zaměřená na zvýšení kompetence klienta tyto problémy řešit. Realizuje se hlavně formou poskytování informací a vedení klienta k tomu, aby dokázal zhodnotit vlastní situaci a dosáhnul vlastního rozhodnutí.Poradenství se může týkat řady oblastí, např. pracovní, sociální, právní, rodinné, partnerské, pedagogicko-psychologické. V oblasti léčby drogových závislostí jde zejména o zprostředkování informací o léčbě a léčebných zařízeních, servis pro osoby blízké (rodinní příslušníci, partneři), pro pedagogy atd. Poradenství je nezbytnou součástí všech ambulantních a rezidenčních typů léčby.

Více >>

PORUCHY CHOVÁNÍ (BEHAVIORAL DISTURBANCES)

Můžeme je rozdělit podle věku na 2 hlavní kategorie. Mohou se vyskytovat jednak v dětství, kam patří zvláště poruchy chování a pozornosti, v užším slova smyslu se jedná o hyperkinetickou poruchu. Je charakterizovaná ranným začátkem, obyčejně v prvních 5 letech života. Hlavními symptomem je neschopnost vytrvat u jedné činnosti, děti přecházejí od jedné činnosti k druhé, ztrácejí pozornost v jednom úkolu a jejich pozornost se obrací na úkol jiný. Porucha vede obyčejně ke značným problémům v průběhu výukového procesu, lékem volby jsou psychostimulancia, která děti paradoxně zklidní a umožní jim se soustředit na jeden úkol. Riziko vzniku závislosti je malé. V dospělosti se poruchy chování projevují jednak jako poruchy osobnosti kdy se jedná o hluboce zakořeněné vzorce chování které se objevují jako stereotypní odpověď na široký rozsah osobních a sociálních situací a jsou výrazně odchylné od způsobů běžných v dané kultuře. Mohou se objevovat jako vývojové stavy, nebo získané poruchy jako následek těžkých stresových událostí, nebo následek psychiatrických poruch. Ve starších učebnicích jsou poruchy osobnosti shrnuty pod pojmem psychopatie. Mezi poruchy chování v širším smyslu řadíme i poruchy příjmu potravy a jiné impulsivní poruchy jako patologické hráčství nebo dipsománii – recidivující impulsivní opíjení se bez přítomnosti závislosti. Abusus psychotropních látek může vyvolat zvýšení nebo snížení tempa chování, podle toho, zda jde o stimulující nebo tlumivé látky. Dlouhodobý abusus OPL vede také k osobnostním poruchám podobně jako jiná psychiatrická onemocnění.

PORUCHY OSOBNOSTI (PERSONALITY DISORDERS)

Porucha osobnosti je vážné narušení psychického vývoje v rámci sociálních zkušeností jedince. Poruchy osobností zahrnují hluboce zakořeněné a přetrvávající vzorce chování projevující se jako neměnné odpovědi na široký rozsah osobních a sociálních situací. Představují extrémní nebo významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a zvláště utváří vztahy k druhým. Takové vzorce chování mají tendencí být stabilní a zahrnovat různé oblasti chování a psychologických projevů. Poruchy osobnosti se liší od změny osobnosti dobou a způsobem jejich vzniku. Jsou to vývojové stavy, které se objevují v dětství nebo dospívání a pokračují do dospělosti. MKN 10 rozlišuje následující poruchy osobnosti (F60.0-9): paranoidní, schizodní, dissociální, emočně nestabilní s podtypy impulzivní a hraniční, histriónská, anankastická, anxiózní (vyhýbavá), závislá, specifické poruchy (narcistická a další) a poruchy osobnosti nespecifikované. DSM IV rozděluje poruchy osobnosti do 3 základních skupin: podivíni a lidé excentričtí (porucha paranoidní, schizoidní a schizotypální), lidé dramatičtí, emoční a proměnliví (poruchy antisociální, hraniční, histrionské a narcistní) a lidé úzkostní a ustrašení (poruchy vyhýbavé, závislé a trpící obsedantně-kompulzivní poruchou). Poruchy osobnosti se také dělí podle hloubky poškození a věku, ve kterém vznikly. Mezi symptomy poruch osobnosti patří: afektivní labilita, úzkostnost, agresivita, iritabilita, nutkavost, kognitivní poruchy, poruchy chování, sebepoškozování, omezené (sebe)vyjadřování, sociální inhibice, podezíravost, potíže s vlastní identitou a intimitou. U drogově závislých se nejčastěji vyskytují hlubší typy osobnostních poruch - hraniční a narcistická, což znamená, že v individuálním psychickém vývoji těchto jedinců došlo k vážnému narušení v nejrannějších fázích. Pokud má být léčba závislých s poruchami osobnosti efektivní, je třeba se věnovat také léčbě této poruchy formou dlouhodobé intenzivní individuální psychoterapie.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY (EATING DISORDERS)

Do tohoto okruhu patří predevším mentální anorexie (chorobné nechutenství a hubnutí) a bulimie (chorobná hltavost, spojená s návykovým zvracením zhltnuté potravy a s hubnutím stejně jako při anorexii). Obě poruchy se vyskytují především (ale ne výlučně) u dívek a mladých žen, mužské případy jsou rovněž známy. Na obě poruchy lze i zemřít, pokud je zhubnutí extrémní a doprovázené celkovým zchátráním, snížením imunity a metabolickým rozvratem. Mentální anorexie je spojována s nepříjímáním vlastního těla a ženské sexuální role, částečně hrají roli i sociální tlaky (móda vyhublých modelek). Bulimie je uváděna do souvislosti s emoční neuspokojeností v rodině či v partnerském vztahu (nepříjetí, chlad, “hlad po lásce”). U obou poruch nepochybně hraje roli téžúloha jídla jako tzv. intermediárního objektu v rodinných vztazích a s tím související protest v dospívání, pocity viny a sebepoškozující tendence. Poruchy příjmu potravy patří k syndromům, které jsou typické pro hraniční poruchu osobnosti. Často se vyskytují mezi drogově závislými jako duální diagnóza,přičemž porucha se obvykle objevuje až poté, co závislost sama během léčby ustupuje do pozadí.Závažnější případy vyžadují specifickou léčbu.
Viz také duální diagnóza

POŠKOZENÍ SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM DROG

Každá nepříznivá sociální, fyzická, psychická, právní nebo jiná konsekvence užívání drogy.Uživatel mábuď škodlivou zkušenost užití nebo je ovlivněné jednání uživatele. Tento termín je mnohem více upřednostňovaný než „drogový problém,“ který soustřeďuje pozornost na užití nebo neužití drogy a nereflektuje míru škodlivosti určitého druhu drog ani míru osobních problémů uživatelů, případně vyžadující léčbu či jinou intervenci.
Viz také Harm Reduction

POTENCIÁL DROGY PRO ZÁVISLOST, RIZIKO ZÁVISLOSTI

Rychlost a snadnost, s níž se při opakovaném užívání určité drogy rozvíjí závislost. Podílejí se na tom následující faktory:
- atraktivita užití drogy (ve smyslu subjektivního přínosu pro uživatele), vlastnosti drogy způsobující požitek a schopnost drogy snižovat nepříjemné psychické stavy nebo jim zabraňovat,
- rychlost účinku následující po užití drogy,
- spolehlivost nebo jistota, že se tyto účinky po užití dostaví,
- rychlost, se kterou se rozvine tolerance k droze,
- rychlost, se kterou se objeví odvykací syndrom nebo „efekt zpětného nárazu“(rebound effects) následovaný po opakovaném užití a také rychlost vyloučení drogy z organismu.

POTENCIÁL DROGY PRO ZNEUŽÍVÁNÍ, RIZIKO ZNEUŽÍVÁNÍ

Pravděpodobnost, že určitá droga bude zneužívána pro svou atraktivnost ve větší míře, než jaká je vymezená medicínsky a/nebo právně. V odhadu rizika (potenciálu) zneužívání drogy je důležitá řada faktorů,např.rychlost a vlastnosti účinku drogy,dosažitelnost drogy, snadnost aplikace, možné vzájemné působení s jinýmidostupnými psychoaktivními látkami, sociální status drogy a další.

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz