Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Publikace / Glosář pojmů / F

F

FARMAKOTERAPIE

Použití léčiv v léčbě a prevenci onemocnění. V oblasti závislostí platí pro použití farmak mnohá omezení, protože značná část léků má závislostní potenciál. To se týká především psychofarmak, díky jejich psychotropnímu efektu. Použití farmak je omezeno jednak na období vysazení drogy a překonávání odvykacích příznaků při detoxifikaci, zvláště u závislosti na opiátech, sedativech, hypnotikách a alkoholu, dále při zvládání psychotických stavů u uživatelů stimulačních látek, zejména amfetaminů (např. paranoidní syndrom při užívání pervitinu). V pozdějším období přichází v úvahu použití antidepresiv při závažné depresi, nootropik a kognitiv při poškození mozku, případně antiepileptik. Samostatnou kapitolou je použití léků při zvládání somatických komplikací.

FÁZE LÉČBY

Pojem se týká především rezidenční léčby v terapeutických komunitách, případně ústavní léčby, která principy TK využívá. Nejčastěji je léčba rozdělena do 4 fází, přičemž počáteční se označuje za “nultou”, po ní následuje teprve první fáze. “Nultá”, první a poslední fáze zabírají přibližně 50% délky léčby, střední fáze rovněž 50%. V “nulté” fázi (u léčby v délce 1 roku trvá 2 i více týdnů) sice klient již pobývá v zařízení a absolvuje program, není ale ještě pokládán za člena komunity. O přijetí do komunity musí požádat, jeho vlastní vstup je doprovázen přijímacím rituálem a podpisem kontraktu. V první fázi (u léčby v délce 1 roku trvá obvykle 3 měsíce) je pro klienta důležité odnaučit se negativní a destruktivní chování, dojít k náhledu, že jeho aktuální problémy způsobila jeho závislost na droze, rozhodnout se pro změnu životního stylu a přizpůsobit se životu bez drogy a pravidlům komunity. Učí se otevřenosti a sebevyjádření. Požádá-li o přestup do druhé fáze, hodnotí celá komunita jeho způsobilost a může i přestup odmítnout. V úspěšném případě je přestup provázen rituálem. Ve druhé fázi (obvykle nejdelší, u jednoroční léčby cca 6 měsíců) klient příjímá a uplatňuje nové hodnoty komunity. Přebírá odpovědné role ve spolusprávě. Ve skupině konfrontuje své vztahy k ostatním s emocemi a zážitky, spojenými s lidmi z jeho minulosti. V této fázi má klient najít sebe sama a své vztahy k ostatním v komunitě. Při přestupu do další fáze se opakuje výše popsaná procedura (žádost, hodnocení, rituál). Ve třetí fázi (u jednoroční léčby obvykle poslední 3 měsíce) přibývá kontaktů s lidmi mimo komunitu. Více pozornosti se dostává vztahům s rodiči, přáteli, partnery. Vytvářejí se konkrétní plány týkající se vzdělání, práce a vztahů. Je to období příprav na život mimo komunitu. Někde klient tráví v zařízení už jenom noc a část dne a po část dne si nachází práci v okolí. Třetí fáze končí ukončením léčby, výstupním rituálem a odchodem z komunity.

FÁZE ZÁVISLOSTI

Vývoj závislosti je ovlivněn osobnostními dispozicemi, užším a širším sociálním kontextem, frekvencí užívání, genetickými predispozicemi a v neposlední řadě i samotnou užívanou látkou. Tradiční Jellinekovo rozdělení závislosti alkoholu typu gama na počáteční, varovné, rozhodné a terminální stadium se už v současnosti nepoužívá. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) umožňuje ovšem závislost blíže specifikovat kódy na druhém desetinném místě: F1x.20 v současnosti abstinuje, F1x.21v současnosti abstinuje, ale v chráněném prostředí, F1x.22 v současnosti abstinuje při klinicky sledovaném substitučním režimu (např. metadonový program), F1x.23 v současnosti abstinuje při léčbě blokujícími látkami (naltrexon, disulfiram), F1x.24 v současnosti užívá látku, F1x.25 souvislé užívání, F1x.26 epizodické užívání. MKN-10 navíc umožňuje u závislého diagnostikovat i jiná duševní nebo tělesná postižení (I. diagnostická osa), postižení ve specifických oblastech fungování (II. diagnostická osa) a související faktory, pro které se používají kódy začínající písmenem „Z“ (např. rodinná situace nebo další psychosociální okolnosti).

Více >>

FETOVAT, FET

Slangový výraz pro užívání drog, „fet“ jsou drogy obecně.

FILIA

Nadace pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým, působící v ČR v letech 1991-1998. První NGO zabývající se u nás systematicky vzděláváním a výzkumem v oblasti drog a drogových závislostí. Na činnost nadace, která měla i významný vliv na protidrogovou politiku v ČR, částečně navazuje občanské sdružení Institut FILIA (založeno 1997), zabývající se převážně primární prevencí, vzděláváním, informační a publikační činností, a občanské sdružení FILIA NOVA (založeno 2001) se záměry vzdělávání, výzkumu a rozvoje ve službách na rozhraní služeb zdravotních, sociálních a výchovných.

FOKUS

Sdružení pro péči o duševní zdraví, česká NGO založená v r.1991 a působící v oblasti poskytování komunitní péče a služeb pro chronicky duševně nemocné. Provozuje komunitní centra, chráněné dílny, chráněné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha působí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ČR. Někde se zabývají též službami pro problémové uživatele drog nebo s nimi spolupracují.

© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz