Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Publikace / Glosář pojmů / E

E

EFEDRA (EPHEDRA)

Rostlina třídy zahrnující asi 40 typických odrůd, které divoce rostou v různých oblastech světa. Efedra má dlouhou historii v lékařském a rituálním používání. Byla užívána v tradiční medicíně v Číně pod jménem Ma Huang a také v Indii k léčení příznaků astmatu a respiračních infekcí. Také byla používána v povzbuzujících nápojích. Některé tradiční použití bylo zaznamenáno v Evropě a také v Severní Americe( např. jako bylinné tonikum). Jedna z amerických odrůd, E. antisyphylitica, měla pověst rostliny léčící syfilis a kapavku pod jménem „Mormonský čaj, Squaw tea, čaj nevěstince nebo čaj kovboje.“ Některé z tradičních použití byly postupně přijaty moderní vědou. Dnes rostlina slouží jako průmyslový surový materiál pro produkci různých koncentrátů a extraktů pro výrobu čistých alkaloidů, a to efedrinu a pseudoefedrinu. Koncentráty a extrakty mají stále rostoucí využití jako dietní doplněk „zdravých jídel“, „chytrých nápojích“ (smart drinks) v „chytrých barech“ (smart bars) i v rozličných preparátech pro snižování nadváhy a kontroly hmotnosti. Rostlinné bohatství v efedrinu se také využívá v tajných laboratořích na amfetaminové stimulující drogy.
Viz také amfetaminy , stimulancia

EFEDRIN

Alkaloid byl původně objeven v Ephedra v r.1887 Nagaiem a v roce 1920 byl poprvé získán synteticky. Postupem času syntetický efedrin nahradil přírodní alkaloid. Jeho chemická struktura a farmakologický efekt ukazují podobné efekty jako epinephrin a amfetaminy. Efedrin byl uveden do západní medicíny během 30. let a brzo jej následoval pseudoefedrin a norpseudofedrin, dva věrně podobné alkaloidy. Od té doby jsou mezi široce dostupnými léky v celém světě. Efedrin je sympatomimetická droga s účinkem na rozšíření bronchů a zúžení cév (účinek bronchodilační a vasokonstrikčním) prostřednictvím CNS. Používá se na bronchiální astma, k ulehčení nosního překrvení, při alergiích a senné rýmě. Efedrin, pseudoefedrin a norpseudoefedrin jsou obvyklé součásti mnoha léků na předpis ve formě nosních kapek, tabletách a kapslích. Nelékařské užití a zneužívání efedrinu a příbuzných alkaloidů jako stimulujících drog je známé z mnoha zemí. Efedrin i pseudoefedrin jsou mezi prekursory na listině v Úmluvě OSN proti nezákonnému obchodování s narkotickými látkami a psychotropními substancemi z roku 1988. Norpseudoephedrin je kontrolovaná psychotropní látka v oddíle III. Úmluvy OSN o psychotropních látkách z r.1971. Pseudoefedrin se svými farmakologickými vlastnostmi podobá efedrinu, ale má také výrazný stimulační efekt na CNS. Má tedy nižší riziko zneužívání než efedrin a je mnohem častěji používán k léčbě nachlazení.

EKLEKTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie založená na teorii nejen jednoho psychoterapeutického směru, ale vycházející z několika směrů současně. Eklektický je ten přístup, kdy se terapeut neváže žádnou doktrinou, ale vybírá si z jednotlivých směrů a škol, co ho oslovuje a připadá mu vhodné např.pro jeho klientelu, co si vzájemně neodporuje a co - v nejlepším případě - lze vzájemně integrovat. Terapeut tak může kombinovat psychoterapeutické metody behaviorismu, psychoanalýzy i rodinné terapie. Eklekticismus je v praxi běžný, v teorii dochází k porovnávání společných a odlišných znaků za použití pokud možno jednotné terminologie. Mezi představitele eklektické psychoterapie patří I. Yalom, u nás S. Kratochvíl.

EMOČNÍ ZRALOST (EMOTIONAL MATURITY)

Emoční zralost je obvykle dosažený stupeň emocionálního vývoje odpovídající aktuálnímu věku. Potřeba adekvátnosti je hlavní motivační silou a dovoluje nejvyšší možný stupeň uspokojení potřeb a účinné zvládání nároků vlastním chováním. K emoční zralosti v dospělosti patří pozitivní obraz o sobě, přijetí sebe i druhých a dobré přizpůsobení s uvolněnou otevřeností životu. Rozpad procesů diferenciace, vnímání a sebepřijetí jsou provázeny emočními problémy, které dle jejich povahy jsou ošetřovány pedagogicky či psychoterapeuticky. V oblasti závislostí se setkáváme s citovou závislostí, která se projevuje neschopností samostatně rozhodovat o čemkoliv včetně vlastního života, obavou realizovat své vlastní plány a prosazovat své názory. V partnerství se citově závislý projevuje zranitelností až přecitlivělostí na odsouzení či opuštění druhými. Rád vyhovuje druhým či souhlasí s nimi jenom proto, aby se jim zalíbil.

ENCOUNTER

Z angl. ”setkání” - speciální techniky skupinové psychoterapie zaměřené na odstraňování psychických bariér a obranných mechanismů. Při interpersonální interakci se podporuje otevřenost, ochota řešit problémy, volí se přístup “zde a nyní”. Cílem těchto technik je pomoci lidem růst, prožívat radost, otevřenost a spontaneitu. Příkladem technik zaměřených na odstranění zábran je dotýkání, křik, společný pláč. Terapeut při encounteru podporuje projevování emocí naplno a upřímně. V současné době je užití této metody pro léčbu někdy pokládáno za kontroverzní, protože klienti intenzivní zážitky obtížně integrují.

EPIDEMIOLOGIE

Epidemiologie se zabývá zkoumáním prevalence a incidence onemocnění v populaci a také zkoumáním jej podporujících příčin (např. problémové užívání drog). Systematicky monitoruje skupiny zdravotních problémů a rizik chování v celé komunitě nebo populaci. Epidemiologické monitorování užívání drog a problémů s nimi souvisejících má řadu metodologických problémů právě v okruhu nezákonných drog, protože jejich uživatelé obvykle nejsou v kontaktu s institucemi a/nebo užívání a nezákonných drog nepřiznávají. Je tudíž obtížné získat dostatečně rozsáhlý a reprezentativní vzorek. Pro odhad prevalence se proto používá kombinování údajů ze 2-4 různých zdrojů, v nichž je jedna osoba zachycena opakovaně („capture-recapture“). Ve zkoumání incidence se nejčastěji používá indikátor první žádosti o léčbu“ (FDT – First Demand of Treatment), který ovšem zachycuje pouze počet osob, které vyhledali kontakt s odbornými zařízeními, nikoliv počet těch, kteří začali brát drogy. Určitá skupina epidemiologických metod, používaných zejména k výzkumu chování skryté populace, patří do okruhu kvalitativních přístupů (např. použití metody „sněhové koule“ - snowballing).

ETICKÝ KODEX

Soubor etických norem či standardů pro výkon určitého povolání nebo odborné práce obecně. Etické kodexy má většina tzv. „pomáhajících profesí“, například lékaři, zdravotní sestry, psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, manželští a rodinní poradci. Tam, kde se ve službách pro určitou cílovou populaci (jako jsou právě problémoví uživatelé drog a drogově závislí) vytvářejí interdisciplinární týmy, mají obvykle potřebu sdílet a respektovat společné etické standardy, které překlenují stavovské hranice.

Více >>

ETIOLOGIE ZÁVISLOSTÍ

Na vzniku závislostí se podílí mnoho etiologických faktorů. Vždy se jedná o interakci různých vlivů v rámci bio-psycho-sociálního modelu. Za významný lze považovat vliv zevních faktorů (společenské klima, vrstevníci a dostupnost drogy), osobnostní charakteristiky užívajícího a reakce na první užití (pozitivní-zpevňující či negativní-trestající charakter). Významnou roli nepochybně hrají i genetické faktory a rodinná zátěž. Pro pokračování užívání jsou důležité i přidružené faktory – opakovaně se vyskytující situace ve kterých se podařilo dosáhnout uspokojení vlivem psychotropních látek a nedostupnost jiných, zdravých alternativ.

ETNOGRAFICKÉ STUDIE

EX-USER

Bývalý uživatel drog, abstinující spontánně či po léčbě podstatnou dobu v řádu měsíců či let. Doba, kdy určitého člověka můžeme pokládat za „bývalého uživatele“ a nikoliv za „uživatele v přítomnosti abstinujícího“ (aktuální abstinent) není přesně stanovena, stejně tak se liší odborné i neodborné názory na to, po jak dlouhé době můžeme člověka přestat označovat za ex-usera. Podle některých medicínských a epidemiologických kritérií je to označení celoživotní, jiná hlediska spíše zdůrazňují možnost zbavit se této nálepky při změně životního stylu a vývojovém překonání období, kdy člověk drogy užíval. Nejednotný je rovněž postoj k úloze ex-userů v programech primární, sekundární a terciární prevence. Některé názorové proudy s nimi zásadně počítají („pouze ex-user může uživateli drog porozumět a pomoci“), jiné přistupují selektivně, opět jiné účast ex-userů vylučují. Důležité je rovněž to, zda a do jaké míry se bývalý uživatel v daném programu skutečně prezentuje jako ex-user. V ČR v současné době převládá stanovisko, že (1) účast ex-userů v primární prevenci většinou není vhodná, (2) není vhodné využívat ex-usery nedlouho abstinující jako dobrovolníky v terénních programech nebo nízkoprahových zařízeních, protože je to vystavuje zvýšenému riziku, (3) nejvýznamnější je úloha exuserů v doléčování a resocializačních programech, například ve svépomocných a klubových aktivitách, (4) pro zaměstnávání ex-userů v poradenských, léčebných a resocializačních zařízeních musí existovat jasná pravidla. Například akreditační standardy MZ doporučují 2 roky od skončení léčby, předcházející pracovní adaptaci v jiném zaměstnání a zaměření na další vzdělávání a získání kvalifikace, aby pracovník nebyl v roli ex-usera v zaměstnání fixován („ex-user není profese“).

EXPERIMENTOVÁNÍ, EXPERIMENTÁTOR

Experimentování znamená provádění pokusů; experimentátor je osoba, která pokusy provádí. Ve slangu se tak ovšem často označují lidé, kteří drogy takzvaně „zkoušejí“. Jedná se o výraz nepřesně definovaný a neohraničený (např. i závislý na heroinu může „experimentovat“ s halucinogeny), nehledě k tomu, že se nejedná o pokusy ve vědeckém slova smyslu. Odborný pracovník by tedy měl spíše používat zavedené diagnostické kategorie (např. „několikerá intoxikace pervitinem v anamnéze“ nebo „škodlivé užívání halucinogenních látek bez závislosti“). Přesto se i v odborné mluvě používá označení „experimentátor“ pro osobu, která občasně a nepravidelně užívá různé drogy a typy drog a může, ale nemusí mít přitom problémy v jiných oblastech.

EXTÁZE (ECSTASY)

Viz MDMA

© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz