Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Specializovaná léčba a služby pro uživatele drog / Léčba a služby 2012

Specializovaná léčba a služby pro uživatele drog 2012

Jádro specializovaných služeb pro uživatele návykových látek a závislé v ČR tvoří přibližně 250 zařízení. Nejrozsáhlejší skupinou léčených jsou uživatelé alkoholu (cca 60 % pacientů). U uživatelů nealkoholových drog jsou nejčastěji léčeni uživatelé stimulancií, zejména pervitinu.

Uživatelé alkoholu tvoří přibližně 60 % pacientů v medicínské ambulantní i lůžkové léčbě závislostí. Uživatelům nealkoholových drog ve službách dlouhodobě dominují uživatelé stimulancií – u většiny z nich je základní drogou pervitin. Druhou nejčetnější skupinu tvoří uživatelé opiátů/opioidů a konopných látek. Ve zdravotnických zařízeních je velmi četná skupina polyvalentních uživatelů drog – v lůžkových psychiatrických zařízeních tvoří nejčastější diagnostickou skupinu z okruhu nealkoholových poruch. Ve zdravotnických psychiatrických ambulancích jsou nejčetnější skupinou uživatelé opiátů/opioidů – jde pravděpodobně o vliv poskytování substituční léčby.
Počet poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb vykazujících léčbu uživatelů drog se v r. 2012 snížil. Za ambulance specializující se na medicínskou léčbu závislostí (AT ambulance) lze považovat 50–80 zařízení v ČR. Opět nepatrně poklesl i počet ambulantně léčených AT pacientů, na kterém se podíleli především pacienti užívající alkohol.
Došlo k nárůstu počtu pacientů léčených pro užívání stimulancií a kombinace drog, naopak se snížil počet pacientů léčených pro zneužívání opiátů/opioidů.
Počet pacientů evidovaných v registru substituční léčby zůstal téměř stejný , léčba preparáty na bázi buprenorfinu však stále není v plném rozsahu registrována. Jsou sledovány agregované údaje o počtu pacientů v substituční léčbě v ordinacích psychiatrů a praktických lékařů pro dospělé. Do registru substituční léčby bylo v r. 2012 nahlášeno 2298 osob, což jsou přibližně dvě třetiny počtu, který byl celkem vykázán psychiatry a praktickými lékaři.
Detoxifikační jednotky se v r. 2012 nacházely v 17 lůžkových zařízeních se 155 vyčleněnými lůžky a detoxifikace probíhala na nevyčleněných lůžkách v dalších 14 lůžkových zařízeních. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9124 osob, z toho 4103 od nelegálních drog.
Došlo ke zvýšení počtu hospitalizací uživatelů nelegálních drog v lůžkových psychiatrických zařízeních. Růst se týká pacientů hospitalizovaných pro poruchy způsobené kombinací látek a ostatními stimulancii (bez kokainu), počet hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním opiátů/opioidů klesl .
V r. 2012 bylo do Registru žádostí o léčbu nahlášeno celkem 8955 léčených uživatelů nealkoholových drog, tj. o 289 osob méně než v r. 2011. Z toho 4313 osob požádalo o léčbu poprvé, což je o 199 klientů méně než v r. 2011. Počet prvožadatelů i všech žadatelů o léčbu klesl poprvé od r. 2008. Mezi všemi léčenými klienty bylo 6075 mužů (67,8 %) a 2858 žen (31,9 %), u 22 osob nebylo pohlaví uvedeno. Pořadí užívaných drog, které jsou důvodem žádostí o léčbu, zůstalo i v r. 2012 stejné jako v předchozích letech – nejčastěji užívanou drogou byl pervitin, následovaný opiáty/opioidy a konopnými látkami. Je patrné stárnutí populace žadatelů o léčbu, v r. 2012 byl průměrný věk žadatelů o léčbu přibližně 28 let.
V únoru 2013 schválil výbor SNN ČLS JEP Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb, která nově definuje typy zdravotních služeb pro uživatele drog a závislé. Od srpna 2012 je na základě zadání MZ vytvářena Strategie reformy psychiatrické péče na období 2014–2020, která zahrnuje také adiktologické služby. V r. 2013 bylo schváleno 6 nových zdravotních výkonů vázaných na profesi adiktologa nelékaře a adiktologové budou navíc moci vykazovat další dva existující výkony z oblasti péče ve stacionáři.
Podrobné informace najdete ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 27.10.2014 18:11

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz