Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Národní protidrogová politika / Národní protidrogová politika v r. 2012

Národní protidrogová politika v r. 2012 a její kontext

V r. 2012 se právní úprava týkající se tzv. drogových trestných činů nezměnila.

Probíhala diskuse ohledně nařízení vlády č. 467/2009, ve kterém se pro účely trestního zákoníku určuje větší než malé množství drog. Nicméně ještě předtím, než došlo k jakékoliv změně tohoto nařízení, zrušil je s účinností od 23. srpna 2013 Ústavní soud pro rozpor s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se stanoví limitní množství rostlin a hub obsahujících omamnou a psychotropní látku, zatím platí, neboť Ústavní soud se jím nezabýval.
Parlamentem byla v srpnu 2013 schválena novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, která mimo jiné počítá s tím, že seznam omamných a psychotropních látek, doposud obsažený v přílohách zákona, bude obsažen v nařízení vlády.
Zákonem č. 50/2013 Sb., kterým mění zákon o léčivech, zákon o návykových látkách a zákon o správních poplatcích, je s účinnosti od 1. dubna 2013 v ČR umožněna léčba konopím.
Dne 30. srpna 2012 se ČR stala 176. smluvní stranou Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku .
MZ na začátku r. 2013 postoupilo do připomínkového procesu návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, který má nahradit zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Rok 2012 byl třetím rokem platnosti Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 a posledním rokem platnosti prvního Akčního plánu realizace strategie na období 2010–2012. Následující Akční plán 2013–2015 opět zdůrazňuje princip integrace legálních a nelegálních drog do jedné politiky a zaměřuje se i na jiné formy závislostního chování, jako je hazardní hráčství. Byl vyhodnocen Akční plán 2010–2012, který obsahoval 185 dílčích aktivit – 109 (59 %) z nich se podařilo splnit, nejméně úspěšné byly oblasti léčba a sociální začleňování (38,7 %) a oblast alkoholu a tabáku (25 %). K zásadním změnám v koordinaci protidrogové politiky na krajské úrovni nedošlo.
V r. 2012 činily účelově určené výdaje z rozpočtů státní správy a samosprávy na protidrogovou politiku celkem 587,3 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu dosáhly 346,8 mil. Kč (59,1 %) a z místních rozpočtů 240,5 mil. Kč, z toho z krajů šlo 176,1 mil. Kč (30,0 %) a z obcí 64,3 mil. Kč (11,0 %). Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly celkové výdaje o 4,2 %, z toho výdaje ze státního rozpočtu vzrostly o 1,4 %, výdaje krajů vzrostly o 12,2 % a výdaje obcí klesly o 0,8 %. Z hlediska funkčního členění výdajů došlo k nárůstu ve všech oblastech s výjimkou prevence, prosazování práva a oblasti koordinace-výzkum-hodnocení. Z Evropského sociálního fondu jsou na projekty protidrogové politiky na místní úrovni čerpány prostředky ve výši odhadem 100 mil. Kč ročně.
Výdaje ze zdravotního pojištění na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek v r. 2011 činily celkem 1563 mil. Kč, z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem (dg. F10) bylo vydáno 1110 mil. Kč a na léčbu nealkoholových poruch (dg. F11–F19) 453 mil. Kč. Oproti r. 2010 byl ve výdajích zdravotních pojišťoven zaznamenán 4% pokles. Podíl psychiatrie a oboru návykových nemocí činil přibližně 90 % u lůžkové péče a necelých 60 % u péče ambulantní.
Podrobné informace najdete ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 27.10.2014 18:29

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz