Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Legální drogy / těkavé látky / Těkavé látky - podrobně

Těkavé látky - podrobně

Jedná se o skupinu návykových látek uvedených v MKN-10 pod označením F 18 – prchavé látky. Označují se někdy i jako těkavé látky nebo inhalační drogy. Patří mezi ně některá rozpustidla, ředidla a lepidla, ale i plynné látky, například éter a rajský plyn. Jednotlivé prchavé látky se od sebe liší chemickým složením, způsobem účinku a klinickým obrazem. Společným znakem po užití je ovlivnění CNS, které se projevuje euforií, většinou s útlumem, mohou se objevit zrakové a sluchové halucinace.

Zneužívání této skupiny látek je velmi nebezpečné a dosti podceňované. Prchavým látkám je potřebné věnovat stejnou pozornost jako ostatním drogám a uvědomit si, že potřebného efektu můžeme dosáhnout včasnou registrací a léčbou v daleko větší míře u experimentujících dětí a mladistvých, než u dospělých závislých pacientů.
Některé prchavé látky jsou uvedeny v zákoně č. 167/98 Sb. o návykových látkách, v příloze č. 10 jako pomocné látky zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.
Uvádění toluenu na trh nebo do oběhu je s účinností od 15. června 2006 omezeno vyhláškou č. 221/2004 Sb., ve znění č. 540/2006 Sb. Výrobky (toluen, lepidla, barvy ve sprejích) s obsahem toluenu vyšším než 0,1 % mohou být uváděny na trh a do oběhu pouze pokud nejsou určeny k prodeji spotřebitelům (fyzickým osobám nepodnikajícím).
Jednotlivé inhalační drogy
Toluen - methylbenzen (C6H5 – CH3)
Je v současné době nejrozšířenějším zástupem skupiny inhalačních drog u nás. Chemicky jde o aromatický uhlovodík Bezbarvá kapalina, získává se z ropy, lehkého oleje nebo koksových plynů. Toluen je důležité rozpouštědlo a ředidlo, zejména laků. Je i výchozí látkou pro výrobu trinitrotoluenu. O účincích, rizicích a léčebných opatřeních pojednáváme v dalších oddílech.
Trichlorethylen (ClHC=CCl2)
Jedovatá kapalina sloužící zejména jako všestranné rozpouštědlo, užívané na některých průmyslových pracovištích, kde bývá zneužíváno zaměstnanci jako inhalační droga způsobující euforii. Při inhalaci trichlorethylenu se mohou objevit zrakové a sluchové halucinace, které mohou mít imperativní charakter (Hampl, 1989).
Trichlorethylen byl součástí čistícího prostředku Čikuli, který začali školáci houfně užívat poté, co byli před jeho užíváním varováni v televizi (pořad „Veřejná bezpečnost žádá, radí, informuje“). Užívání se rozšířilo zejména na začátku 70. let. Uživateli byli hlavně žáci základních škol ve věku od 13. let s maximem uživatelů ve 14. letech. Z námi sledovaných pak všichni ve sledované skupině ukončili užívání po dosažení 19. let. V současné době (2002) nejsou uváděny žádné případy zneužívání trichlorethylenu, ale stačí opět podobná „primární prevence“ jako začátkem sedmdesátých let, aby došlo k nové epidemii zneužívání a závislosti.
Mezi inhalační drogy u nás méně užívané patří:
Aceton - CH3 – CO – CH3 (dimethylketon, propanon)
Mnohostranné rozpouštědlo se stává příležitostně předmětem zájmu lidí, kteří s ním pracují.
Éter - C2H5 – O – C2H5, diethyléter
Rozpouštědlo tuků a olejů, dříve používaný k narkózám a v souvislosti s tím i zneužívaný (Hampl, 1983).
Benzin – směs vyšších uhlovodíků
Pohonná hmota.
Rajský plyn – N2O – oxid dusný
Smíšen s kyslíkem vyvolává krátce po vdechnutí opojný bezbolestný stav. Používá se ke krátkodobým narkózám. Zdá se, že se znovu objevuje jeho zneužívání. Inhaluje se z tlakových lahviček pro výrobu šlehačky nebo z nafukovacích balónků, ze kterých je vdechován. Účinek se rychle vytrácí. Při vdechování z lahve může dojít ke spálení dýchacích cest mrazem, který vzniká při rychlém odpařování oxidu dusného (Vaněček, 2002).
Rozšíření
K největšímu rozšíření užívání prchavých látek došlo v Anglii od roku 1980. V roce 1990 bylo registrováno již 149 úmrtí. Užívanou látkou nebyla rozpustidla nebo lepidla, ale butanový plyn, kterým byly plněny zapalovače a který se užíval i ve formě aerosolů. Objevilo se i inhalování obsahu hasících přístrojů. Anglie proto iniciovala sběr evropských dat a v roce 1992 zahájila veřejnou národní kampaň s cílem hlavně varovat rodiče před nebezpečím užívání prchavých látek. Součástí kampaně bylo telefonické poradenství vydávání knížek a pořady v televizi, které ale mají nevýhodu, protože vzbuzují zájem široké veřejnosti a zejména dětí a mladistých o něco, o čem do té doby nevěděli.
V některých zemích Evropy (Rakousko, Belgie, Lucembursko, Dánsko) učitelé vědí o možnosti inhalování prchavých látek u žáků a mladistvých, ale registrují spíše experimenty s těmito drogami než dlouhodobé užívání. Finsko dělí „čichače“ na uživatele mezi třinácti a patnácti lety a na uživatele třicetileté a starší, převážně muže, kteří inhalují prchavé látky v souvislosti s užíváním jiných drog. Ve Švédsku šlo jen o malé skupiny inhalujících chlapců od deseti do patnácti let, kteří inhalují jen krátkou dobu a brzy přestávají. V Holandsku a Švýcarsku se neuváděly žádné větší problémy (Hampl, 1994).
V bývalém Československu byly prchavé látky a jejich zneužívání známé již před druhou světovou válkou. Jednalo se ale jen o jednotlivé dospělé osoby. Oblíbenou látkou byl éter. Epidemický výskyt zneužívání prchavých látek se objevil v našich zemích koncem šedesátých let. Mladí lidé ze základních a středních škol, poučeni nevhodným pořadem v televizi, hromadně nakupovali čistící prostředek Čikuli, obsahující trichlorethylen, který pak inhalovali, často ve skupinách. Ten byl v posledních letech vytlačen toluenem.
Opakovaně se vyskytují epidemie na jednotlivých školách v České republice, které někdy bagatelizují jak učitelé tak i rodiče. Nejčastěji inhalují žáci vyšších ročníků základních škol a žáci odborných učilišť. Měli jsme již ale i devítiletého pacienta. Příčinou je snadná dostupnost levných inhalovaných látek. Mladistvé láká touha po neobyčejném zážitku a zvědavost. Jedná se v současné době nejvíce o nabízený toluen, který zhruba třetina žáků odmítne, 1/3 zkusí inhalování, ale končí prvním pokusem a zbylá třetina pak inhalaci opakuje. Někteří se pak stávají závislými.
Maximum počtu uživatelů inhalačních drog bylo zpočátku ve věku 14-15 let, od roku 1997 je to skupina 20- až 29letých.
Počet uživatelů inhalačních drog je v ČR poměrně stabilní. Uživatelé relativně brzy s užíváním přestávají a často pak přecházejí na jiné návykové látky. Inhalační látky se tak staly součástí iniciačních (startovacích) drog, mezi které patří také tabák a alkohol (Hampl, 1991). Zatímco užívání tabáku a alkoholu přetrvává do středního a vyššího věku, užívání inhalačních drog končí relativně velice brzy. Začátkem sedmdesátých let jsme sledovali skupinu 15 uživatelů prchavých látek. Na vyšetření se dostavili ve věku 14 až 18 let, často tedy i po delším užívání. Užívání prchavých látek předcházelo jen kouření tabáku. S alkoholem začínali uživatelé prakticky ve stejném věku jako s inhalačními drogami.
Způsob aplikace
Toluen je volně prodejný v drogeriích a je relativně levný. Může se inhalovat přímo z lahve, ale obvyklejším způsobem je vdechování (sniffing) výparů toluenu z napuštěné tkaniny. Účinná dávka je u toluenu řádově několik mililitrů. Účinek se dostavuje během několika minut a je krátkodobý - odezní během několika desítek minut, pokud inhalace neprobíhá dál nebo se neopakuje. Ke zvýšení účinku si někteří uživatelé přetahují přes hlavu plastový pytlík, pod kterým inhalují. Tento způsob aplikace přináší zvýšené riziko úmrtí.
K inhalaci dochází za nejrůznějších okolností - buď individuálně, třeba i během chůze po frekventované ulici, nebo velmi často ve skupinách s dodržováním určitého rituálu. Bohužel nestalo se součástí rituálu poskytnout první pomoc spoluuživateli, když ztratí vědomí nebo přestane dýchat. Většinou všichni od postiženého utečou a zanechají ho jeho osudu.
Akutní a chronické účinky
Při inhalaci toluenu se dostavuje velmi rychle pocit euforie, poruchy vnímání provázené živými, barevnými halucinacemi, dochází k útlumu, ke spánku, k poruchám vědomí. Cílené a předvídatelné dávkování je při obvyklém způsobu aplikace prakticky nemožné a kvalitativní porucha vědomí snadno přechází v poruchu kvantitativní, v bezvědomí až koma, ve kterém může dojít k srdeční zástavě, k zástavě dechu nebo k udušení zvratky.
K úmrtí může dojít již při prvním experimentálním užití, proto by se experimentování s inhalačními drogami nemělo podceňovat. Většinou ale dochází k úmrtí u uživatelů až po dvacátém roce. V roce 1992 podle policejní statistiky došlo k šesti úmrtím. Všichni zemřelí byli muži, čtyři ve věku 20 – 25 let, dva ve věku 31 – 40 let.
Při delším užívání dochází k celkovému otupění, "hloupnutí", poruchám emotivity a chování, zejména k afektivní labilitě, agresivitě, ztrátě zájmů a výkonnosti. Jde o typický organický psychosyndrom, daný toxickým působením zneužívané látky na lipidy bohatou mozkovou tkáň. Často dochází i k toxickému poškození jater a ledvin, k dalším komplikacím patří poleptání dýchacích cest, případně aspirační pneumonie.
Toluen vyvolává silnou psychickou závislost, někteří pacienti inhalují toluen prakticky denně. V důsledku pak nejsou schopni výkonu žádného zaměstnání a postupně dochází k degradaci osobnosti. Trvalé poškození mozkových struktur může zůstat dlouhou dobu utajeno, protože se projeví jen za některých nepříznivých okolností. Pacient pak začne v dané situaci neadekvátně reagovat, může dojít k nečekané agresivitě.
Somatická závislost nebývá patrná. Po vysazení inhalační drogy se neobjevuje syndrom z odnětí, ale pacient se vrací k užívání pro silný craving. Někdy znovu vyhledá inhalační drogu z rituálních důvodů, zejména při hromadném užívání. Pokud dojde k úplnému vysazení prchavé látky a pacient již dále abstinuje nebo přechází na jinou drogu, je třeba stále počítat s tím, že již došlo k organickému poškození mozku, které jsou patologové schopni u zemřelých najít.
Při diagnóze nás na užití inhalačních drog může přivést charakteristický zápach v prostředí, z oblečení, možné je poslat moč na toxikologické vyšetření a po inhalaci toluenu na kvantitativní vyšetření kyseliny hippurové, jejíž hladina se při inhalování toluenu zvyšuje.
Léčebný postup
Na skončení sniffingu musí zdravotnické zařízení spolupracovat nejen s pacientem (často nezletilým), ale i s rodiči a se školou. Všechny zainteresované je nutné upozornit na závažnost třeba i jen experimentování s inhalačními drogami. Rodiče i škola se musí smířit se skutečností, že v jejich rodině nebo škole k tomu skutečně dochází a že mezi postižené patří jejich syn, dcera, žák.
Pokud se podaří zachytit experimentujícího pacienta, obvykle stačí nepříjemnosti, které s tím má spojeny, a individuální psychoterapie kognitivně behaviorálního charakteru. Vhodné jsou rodičovské skupiny. Pacienty je potřebné sledovat po dobu několika let, protože dozrávání osobnosti je spojeno se změnami přístupů k problematice abúzu návykových látek a je potřebné u pacienta udržovat potřebný náhled (s ohledem na riziko přechodu k jiným drogám).
U závislých pacientů jsou vyhlídky na dosažení abstinence daleko menší, už i z toho důvodu, že pacient je dlouhodobým užíváním natolik poškozen, že není dostatečně schopen vnímat své okolí, chápat souvislosti a docházet do zdravotnického zařízení. Někteří z nich končí úmrtím nebo invaliditou.
Závěr
Zneužívání této skupiny látek je velmi nebezpečné a dosti podceňované. Prchavým látkám je potřebné věnovat stejnou pozornost jako ostatním drogám a uvědomit si, že potřebného efektu můžeme dosáhnout včasnou registrací a léčbou v daleko větší míře u experimentujících dětí a mladistvých, než u dospělých závislých pacientů.
Legislativní opatření jsou zatím nedostatečná. Některé prchavé látky jsou sice uvedeny v zákoně 167/98 Sb. o návykových látkách, ale jedinou zákonnou povinností je povinnost registrace výrobce před zahájením výroby u ministerstva zdravotnictví. Žádné jiné zákonné omezení pro výrobu, distribuci a užívání toluenu neexistuje a dá se tedy říci, že se jedná o legální drogu, v případě, že je řádně registrována její výroba. Omezení dostupnosti pouze v určitém regionu nemá význam, protože kontakt mezi uživateli je prakticky neomezený. Měl by být alespoň celostátně zakázán volný prodej prchavých látek osobám mladším osmnácti let. Pokud nedojde k celostátnímu legislativnímu omezení výroby, distribuce a užívání toluenu, nelze očekávat snížení počtu uživatelů ani počtu úmrtí na toluen.
Literatura
1. Hampl K.: Některé problémy nealkoholové toxikomanie z pohledu lékaře. Prokuratura, 1983, 1, str. 72-77
2. Hampl K.: Parenterální alnagonismus. Praktický lékař, 69, 1985, 20, str. 753-756
3. Hampl K.: Prognóza dětí a mladistvých zneužívajících rozpustidla. Protialk. Obzor, 24, 1989, 3, str. 135-141
4. Hampl K.: Parenterální aplikace drog: startovací drogy, motivace k abstinenci, terapeutický přístup a výsledky. Protialk. Obzor, 26, 1991, 2, str. 101-108
5. Hampl K.: Čichání prchavých látek v evropských zemích. Protialk. Obzor, 29, 1994, 3, str. 131-133
6. Kalina K.: Drogy v ordinaci praktického lékaře. FILIA, Praha, 1996
7. Sbírka zákonů ČR: Zákon 167/1998 o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
8. Vaněček M.: Ketamin, Ufo, Rajský plyn. Bulletin národní protidrogové centrály, VIII, 2002, 1, str. 13-14
Zpracováno na podkladě knihy Drogy a drogové závislosti , Kalina, K. a kol., Úřad vlády České republiky, 2003.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 15.02.2014 17:31

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz